"İlerlemenin Yolu Adım Atmaktır"
+90 ( 312 ) 433 29 90
+90 ( 312 ) 430 23 88

Vizyon

            İş yeri taramaları ve iş yeri hekimliği hizmetleri, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, teknik eğitim hizmetleri, işyeri ortam risk analizleri ve tedbirlerin düzenlenmesi, teknik bilirkişilik hizmetleri temel hizmet alanımızdır.
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır. İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir. Bu problemleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için sizlere sunduğumuz;
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri;
1-  Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2-  Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3-  İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4-  İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5-  Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6-  Çalışma verimini arttırmak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri;
        15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği;
         İş yerlerinde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri firmamız tarafından özenle verilmektedir.
         Eğitim öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan onaylı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından işletmelere yapılan ziyaretlerle, eğitim içeriğinde firmaya özel bir yapılandırma planlanmaktadır. Böylelikle genel eğitim formatının yanı sıra, çalışanların birebir içinde bulundukları durumlarla örneklendirilen eğitimler sayesinde, pekiştirme sağlanmaktadır.
Laboratuar Hizmetleri;
1- Akciğer Grafisi
2- Odiometrik İnceleme
3- Solunum Fonksiyon Testi
4- Tam Kan Sayımı
5- Rutin Biyokimya Analizleri
 
Rutin yapılan tetkikler olup, gerek görüldüğünde
1 – Maruziyet Analizleri
2 – Kanda Ağır Metal Tayini
3 – İdrarda Uçucu Madde Tayini yapılabilmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Hizmetleri;
       Verdiğimiz danışmalık hizmetiyle, işyerlerinde yasalar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bütün gereklerinin yerine getirilmesini sağlayarak, güvenli bir işyeri ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktayız.

Workplace inspections and workplace physician services, engineering, agency and consultancy services, technical training services, workplace environment analysis and arrangement of measures, technical expertise services are our basic service fields.
In accordance with the ILO – (International Labour Organisation) researches, only 2% of the accidents are unpreventable while 98% of the same are preventable. Occupational accidents, occupational diseases and accordingly work and labour safety are very important problems in humanitarian, social and economical aspects. In order to remove or minimise such problems we offer;
Occupational Health and Safety Services
1-         To provide healthy environment for employees at the highest level,
2-         To protect them from negative effects of working conditions,
3-         To ensure best harmony possible between work and the worker,
4-         To remove risks at the workplaces or to minimise damages,
5-         To remove pecuniary and non-pecuniary damages which may arise,
6-         To promote working productivity.
Occupational Health and Safety Trainings
Under “the Regulation On Procedures and Principles of Occupational Health and Safety Trainings for the Employees” published in 15.5.2013 dated and 28648 numbered Official Gazette;
Occupational Health and Safety Trainings which should be repeated each year for the purpose of establishing a more healthy and safe environment at the workplaces and protecting the employees from occupational accidents and diseases, teaching them the occupational risks which they are exposed to and measures which should be taken against such risks, raising occupational health and safety awareness are diligently given by our company.
A company unique structuring is planned before the training at the visits made to enterprises by our A-B-C Class Occupational Safety Specialists approved by the Ministry of Labour and Social Security. Accordingly, consolidation is achieved thanks to trainings sampled with the situations which the employees are in besides general training format.
LaboratoryServices
1-         Chest Radiography
2-         Audiometric Examination
3-         Breathing Function Test
4-         Full Blood Count
5-         Routine Biochemistry Analyses
 
are examinations and if deemed required,
1–        Exposure Analyses
2–        Heavy Metal Inspection in Blood
3–        Volatile Substance Examination in Urinemay be performed.
Occupational Health and Safety Consultancy Services
We contribute to establishing a safe workplace environment by ensuring all health and safety requirements are fulfilled under the codes at the workplaces through consultancy services we have been rendering.